Mokestis ugdymo reikmėms

Nuo 2023 m. sausio 1 d. mėnesinis mokestis ugdymo sąlygų tenkinimui, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus lopšelyje-darželyje bus skaičiuojamas po 14,70 eurų (vietoje 13,80 eurų), nes nuo 2023 metų sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1250 Bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis patvirtintas 49 eurai.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/08b004f07c7311ed82a7ae4cb6b10027

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – Švietimo įstatymas) 7 ir 8 straipsniais, atkreipiame dėmesį į planuojamas naujoves dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

 1. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 4 metų amžiaus, t. y., vaikams, gimusiems 2019 m., kuriems sukanka 4 metai, turėtų būti užtikrinta vieta ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (Švietimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis).
 2. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikams gimusiems 2017 m. ir gimusiems iki 2018 m. balandžio 30 dienos (kai jam sueina 5 metai) (Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).
 3. Vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti ir, kai jam sukanka 5 metai nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Šiuo atveju, tėvai iki rugpjūčio 14 d. turi kreiptis į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą (toliau – ŠPT) (adresu Muziejaus g. 20, Anykščiai) ir pateikti ŠPT prašymą dėl vaiko įvertinimo. Įvertinimas atliekamas ŠPT nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).
 4. Jeigu vaikas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 5 metų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Jeigu tėvai nesutinka su priešmokyklinio ugdymo pedagogo Rekomendacijoje pateikta išvada dėl tolimesnio vaiko ugdymo galimybių, tėvai turi raštu pateikti laisvos formos prašymą Mokyklai dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos įvertinimo. Mokykla organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdį ir priima sprendimą. Jeigu tėvai nesutinka ir su Vaiko gerovės 2 komisijos sprendimu, tuomet jie iki rugpjūčio 14 d. turi kreiptis į ŠPT (jai pateikti prašymą, rekomendaciją bei Vaiko gerovės komisijos protokolo išrašą). Gavę ŠPT Išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl ugdymosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą priima tėvai (Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-2306).

Dėmesio

Svarbu! Dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo švietimo įstaigoje paskelbus infekcijų plitimą ribojantį režimą

Jeigu Jūsų prižiūrimas vaikas, ugdomas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, yra sveikas, tačiau jo lankomoje švietimo įstaigoje paskelbtas infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR) ir atsiranda būtinybė vaiką prižiūrėti, galite „Sodrai“ pateikti prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo (žr. „Prašymai“ → „Susirgau arba slaugau šeimos narį“ → „Prašymas išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmens priežiūrai dėl epideminės situacijos, GPZ19“). Išdavus nedarbingumo pažymėjimą, ligos išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Jeigu atsiranda būtinybė prižiūrėti du sveikus vaikus, kurių švietimo įstaigose paskelbtas IPRR – nedarbingumo pažymėjimas už sutampantį abiejų vaikų švietimo įstaigų IPRR laikotarpį išduodamas tik vienam prižiūrinčiam asmeniui.

Aktualios informacijos nuorodos:

https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a8c513e19bfa11ec9e62f960e3ee1cb6/asr

Dėmesio

Nuo 2022 m. birželio 1 d. mėnesinis mokestis ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui ir ugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus lopšelyje-darželyje bus skaičiuojamas po 13,80 eur. (vietoje 12,60 eur), nes 2022 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 528 patvirtintas Bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis yra 46 eur.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc390a20dc2511ec8d9390588bf2de65

Darželyje bus vykdomi aplinkos paviršių tyrimai

Siekiant efektyviau valdyti koronaviruso infekcijos plitimą, nuo šios savaitės darželyje planuojama pradėti taikyti grupių aplinkos paviršių tyrimą ir jį kartoti kas dvi savaites. Tyrimas atliekamas molekulinės genetikos metodu koronaviruso infekcijos pėdsakams nustatyti, jo ėminiai imami nuo įvairių, dažnai liečiamų aplinkos paviršių.

Pažymime, kad organizuojant tokį tyrimą darželyje yra įprastai laikomasi visų aplinkos higienos reikalavimų, o ėminiai imami, kai grupės patalpos yra tuščios. Pirmasis ėminių ėmimas bus atliekamas 2021 m. gegužės 25 d. nuo 10,00 val., kai vaikai bus lauke.

Kaskart atlikus minėtą tyrimą visa ugdymo įstaigos bendruomenė bus informuota apie gautus tyrimo rezultatus jų grupėse. Tokiu būdu bus atliekama stebėsena, kad visa darželio bendruomenė jaustųsi saugiau esant sudėtingai epidemiologinei situacijai savivaldybėje.

Tais atvejais, kai konkrečios grupės aplinkoje ant paviršių bus rastas didelis virusinės medžiagos kiekis, dėl saugumo bus rekomenduojama profilaktiškai pasitikrinti dėl COVID-19 ligos. Būtent tokia situacija yra pagrindas įtarti, kad grupėje galimai yra COVID-19 sergantis vaikas arba darželio darbuotojas, todėl bus sudaryta galimybė visiems sutinkantiems darželio grupės nariams (darbuotojams, vaikams ir jų tėvams, globėjams, rūpintojams) atlikti greitąjį antigeno testą.

Profilaktinis tyrimas bus organizuojamas laikantis savanoriškumo principo: sudarant sąlygas savarankiškai užsiregistruoti ir nuvykti į mobilųjį patikros punktą pasirinktu laiku.

Daugiau informacijos apie aplinkos paviršių tyrimą galite rasti čia:

https://www.vilniussveikiau.lt/informacija-ugdymo-istaigoms-aplinkos-pavirsiu-tyrimas/

Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams

Info

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Jeigu pageidaujate, jog nemokami pietūs būtų skirti Jūsų vaikui, reikia užpildyti prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

 • Prašymus-paraiškas galite teikti šiais būdais:
  • Elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą http://spis.lt/ ;
  • Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje socialinio darbo organizatorei Kristinai Giliuvienei (J. Jablonskio g. 32, Anykščiai). Būtina išankstinė registracija tel. (8 381) 52 261;
  • Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ galite užpildyti tik prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.
 • Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma
 • Norint gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti kreipkitės į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorę Kristiną Giliuvienę (Jablonskio g. 32, Anykščiai). Būtina išankstinė registracija tel. (8 381) 52 261. Mokinio reikmenims skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų (toliau vadinama - vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP) dydžio (187,5 Eur). Parama mokinio reikmenims įsigyti taip pat gali būti skiriami, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 250 Eurų, atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas iš šeimos narių yra neįgalus.