Priėmimas į įstaigą

 1. Vaikų priėmimo tvarką į lopšelį-darželį nustato Anykščių rajono savivaldybės Taryba.
 2. Esant galimybei, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, priimami visi norintys vaikai. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų.
 3. Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (ar globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, pažymą apie jo sveikatos būklę.
 4. Specialiųjų poreikių vaikai į bendrojo ugdymo grupes priimami pateikus pedagoginės – psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimus.
 5. Globos grupės lopšelyje-darželyje steigiamos Vaiko teisių apsaugos tarnybos siūlymu, steigėjo sprendimu.
 6. Vienerių metų priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.
 7. Švietimo santykiai tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko tėvų (ar globėjų, rūpintojų) ir lopšelio-darželio įforminami rašytine sutartimi:
 • sutartį už vaiką jo vardu sudaro tėvai (ar globėjai, rūpintojai), veikdami išimtinai vaiko interesams;
 • sutartyje nurodomos sutarties šalys, ugdymo programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai;
 • švietimo santykiai su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiku prasideda nuo pirmos ugdymo dienos. Sutartys sudaromos nuo pirmos ugdymo dienos. Sutartys registruojamos lopšelio-darželio Sutarčių registracijos knygose;
 • sutartys rašomos dviem egzemplioriais, viena lieka lopšeliui-darželiui, kita pateikiama tėvams (ar globėjams, rūpintojams).