DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – Švietimo įstatymas) 7 ir 8 straipsniais, atkreipiame dėmesį į planuojamas naujoves dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

  1. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 4 metų amžiaus, t. y., vaikams, gimusiems 2019 m., kuriems sukanka 4 metai, turėtų būti užtikrinta vieta ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (Švietimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis).
  2. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikams gimusiems 2017 m. ir gimusiems iki 2018 m. balandžio 30 dienos (kai jam sueina 5 metai) (Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).
  3. Vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti ir, kai jam sukanka 5 metai nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Šiuo atveju, tėvai iki rugpjūčio 14 d. turi kreiptis į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą (toliau – ŠPT) (adresu Muziejaus g. 20, Anykščiai) ir pateikti ŠPT prašymą dėl vaiko įvertinimo. Įvertinimas atliekamas ŠPT nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).
  4. Jeigu vaikas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 5 metų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Jeigu tėvai nesutinka su priešmokyklinio ugdymo pedagogo Rekomendacijoje pateikta išvada dėl tolimesnio vaiko ugdymo galimybių, tėvai turi raštu pateikti laisvos formos prašymą Mokyklai dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos įvertinimo. Mokykla organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdį ir priima sprendimą. Jeigu tėvai nesutinka ir su Vaiko gerovės 2 komisijos sprendimu, tuomet jie iki rugpjūčio 14 d. turi kreiptis į ŠPT (jai pateikti prašymą, rekomendaciją bei Vaiko gerovės komisijos protokolo išrašą). Gavę ŠPT Išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl ugdymosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą priima tėvai (Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-2306).
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}