Vadovo ataskaita (vertinimui)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo“, švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.

Kviečiame susipažinti su ataskaita ir siųsti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo iki 2023-01-30

Anykščių lopšelio-darželio "Žilvitis" direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita (vertinimui)

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}