Paukšteliai Email

PAUKŠTELIŲ ŠEIMYNAI PO INKILĖLĮ


Visi laukia pavasario, šilumos, didžiųjų švenčių ir sugrįžtančių paukštelių. Pavasariškai nusiteikę, kovo 18 dieną Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė rengė paukščių sugrįžimo šventę.

 

Vaikai ištisas dvi savaites, pasinaudodami įvairius informacijos šaltinius, domėjosi kurie paukščiai jau sugrįžo, o kurie pargrįš šiek tiek vėliau. Minė mįsles ir minkles, piešė ir lipdė iš molio paukštelius. Mokėsi dainų, eilėraščių, ratelių, klau­sė­si paukš­te­lių čiul­bė­ji­mo įra­šų, ste­bė­jo videofilmus apie jų gy­ve­ni­mą, at­sa­ki­nė­jo į klau­si­mus, mėg­džio­jo, spė­lio­jo paukščių balsus. O vaikų tėveliai per šį laikotarpį pagamino net 50 inkilėlių. Dalį jų pakabinome lopšelio-darželio „Žilvitis“ teritorijoje augančiuose medžiuose. Kadangi inkilėlių buvo pagaminta gausiai, likusius padovanojome Anykščių miškų urėdijai Pavarių girininkijai. Teta ir dėdė iš miškų urėdijos pasidžiaugė gražia švente ir  įsitikino, kad lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikai tikrai myli paukštelius, džiaugiasi jų sugrįžimu. Nuoširdžiai dėkojame mūsų darželio vaikų tėčiams, kurie ne tik su vaikais darė inkilėlius, bet sutiko talkinti juo kabinant medžiuose. Esame tikri, kad paukšteliai atsidėkodami savo giesmėmis linksmins mus.

Ti­ki­mės, kad il­gai ne­pa­miršime šios  gra­žios šven­tės bei įgy­tas ži­nias pri­tai­kysime sa­vo gy­ve­ni­me. Juk vi­si esa­me gam­tos vai­kai.

 

 

 

 

 

Emblema

logo.jpg

Prevencinė programa

Apklausa požiūris

Kas jums svarbiausia renkantis darželį
 
bitutes.jpg

Projektas

Projektas